Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok SS Partner s.r.o.

1 Všeobecné ustanovenia

1.1 Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho SS Partner s.r.o., so sídlom Cesta na Senec 15824/2A,  821 04 Bratislava, IČO: 51 868, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 13044/B. Reklamačný poriadok opisuje postup ako postupovať pri reklamácií tovaru od predávajúceho.

1.2 Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy, neupravené týmito obchodnými podmienkami, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení / ďalej ako „Občiansky zákonník“ /, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, t.j. je podnikateľom, riadia sa právne vzťahy, neupravené týmito obchodnými podmienkami, zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník / ďalej ako „Obchodný zákonník“ /, v platnom znení.

1.3 Kupujúcim môže byť podnikateľ alebo spotrebiteľ, ktorí je povinný sa oboznámiť s Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred samotným objednaním/kúpením tovaru. Uzavretím kúpnej zmluvy – prevzatím tovaru od predávajúceho súhlasí s uvedením Reklamačným poriadkom. Definície pojmov obsiahnuté v tomto Reklamačnom poriadku majú prednosť pred definíciami vo VOP (všeobecnými obchodnými podmienkami), ak Reklamačný poriadok pojem nedefinuje inak, tak sa chápe vo význame, v akom je definovaný vo VOP.

2 Lehota pre uplatnenie reklamácie

2.1 Za doklad sa považuje faktúra/pokladničný doklad/záručný list so zákonom uvedenými všetkými náležitosťami pre uplatnenie záruky. Ak je to potrebné, predávajúci v záručnom liste vysvetlí obsah záruky, uvedie jej rozsah, podmienky, dobu platnosti a spôsob možnosti uplatnenia reklamácie.

2.2 Záručná doba začína plynúť dňom, kedy kupujúci tovar prevezme od predávajúceho. Prevzatím tovaru kupujúcim, ktorý je podnikateľ, je okamih odovzdania tovaru predávajúcim, resp. okamih odovzdania tovaru prvému prepravcovi na prepravu. Kupujúci je povinný dodaný tovar skontrolovať bez zbytočného odkladu po dodaní, a bezodkladne informovať predávajúceho o zistených vadách. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho nároky z vád tovaru len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré:

 • existovali v čase dodania tovaru kupujúcemu,
 • na tovar sa vzťahuje záruka,
 • tovar bol zakúpený u predávajúceho.

Všetky reklamácie si musí kupujúci uplatniť najneskôr do konca záručnej doby. Záručná doba sa ďalej predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v reklamácii. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

2.3 Záručná doba je:

 • pri novom tovare 24 mesiacov, ak neustanovuje osobitná právny predpis lehotu dlhšiu,
 • pri zánovnom tovare 12 mesiacov (pod pojmom zánovný tovar sa rozumie používaný tovar, ktorý následne prešiel kontrolou našich odborníkov),
 • pri použitom tovare 12 mesiacov (pod pojmom použitý tovar sa rozumie tovar, ktorý je použitý či opravovaný bez vady našimi odborníkmi/kontrolou).

Keď je kupujúcim spotrebiteľ, v rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia zákonom č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a zákonom č. 250/2007 Z.z, o ochrane spotrebiteľa, obidva zákony v platnom a účinnom znení, s prihliadnutím k spresneniam v tomto Reklamačnom poriadku. Pri predĺženej lehoty sa reklamácie riadia výhradne týmto Reklamačným poriadkom. 

3 Záručné podmienky

3.1 Kontrola tovaru pri prevzatí

Ak je kupujúci podnikateľ, je povinný aby si prekontrolovať spolu s dopravcom stav svojej zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s logom firmy, poškodenie krabice ...) podľa priloženej prepravnej listiny. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prijať zásielku, ktorá nie je zhodná s kúpnou zmluvou, s tým, že zásielka je napríklad neúplná, porušené pásky s firemným logom alebo inak poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite ohlásiť e-mailom na adresu: info@servisplus.sk, alebo telefonicky na tel.číslo: + 421 903 434 342. Kupujúci je povinný pri poškodenej zásielke spísať s prepravcom škodový protokol, a tento zaslať faxom, e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. 

3.2 Uplatnenie reklamácie

Miestom pre uplatnenie reklamácie je SS Partner s.r.o., so sídlom Cesta na Senec 15824/2A,  821 04 Bratislava. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, tak môže tovar reklamovať na akejkoľvek predajni kupujúceho. Kupujúci môže vadný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou alebo prepravnou spoločnosťou na adresu prevádzky predávajúceho nie na poštu. Reklamný tovar musí byť riadne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu k jeho poškodeniu a musí byť viditeľne označený pojmom „REKALAMÁCIA“ a taktiež musí obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), priložiť kópiu nákupného dokladu, podrobný popis vady na zariadení (tovare), a uvedie dôvod uplatnenia reklamácie. Zákazník uvedie v oznámení o reklamáciu svoje osobné údaje (meno, priezvisko, tel.kontakt i e-mail). Bez vyššie uvedených informácií a podmienok je nemožné identifikovať pôvod a chyby tovaru. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal, v celom rozsahu sním súhlasí, a zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený o podmienkach spôsobe reklamácie tovaru.

Predávajúci vybaví reklamáciu kupujúcemu od doručenia potrebných informácií, najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o reklamácií. Predávajúci pri schválenej reklamácie môže poškodený tovar vymeniť za tovar bez poškodenia, alebo vrátiť kupujúcemu peniaze za tovar a poskytnúť zľavu v hodnote kúpeného tovaru.

4 Obmedzenia

Porušením ochrannej pečate, informatívnej nálepky a sériového čísla sa kupujúci vystavuje riziku zamietnutia reklamácie. Neoddeliteľnou súčasťou produktu sú ochranné pečate, informatívne nálepky a sériové číslo, ktoré nijako neobmedzujú zákazníka pri používaní tovaru v plnom rozsahu.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie, ktoré vzniklo:

 • elektrickým prepätím (spálené súčiastky, spoje),
 • mechanickým poškodením tovaru,
 • ak bol tovar poškodený alebo jeho časť bola poškodená počítačovým vírusom a podobne,
 • tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou,
 • pri chybne vykonanom upgrade softwaru,
 • neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, zanedbaním starostlivosti o tovar alebo obsluhou,
 • použitím nesprávneho alebo chybného programového vybavenia,
 • prevedením nekvalifikovaného zásahu, alebo zmenou parametrov,
 • tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii,
 • tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbaním), použitím nesprávneho alebo neoriginálneho spotrebného materiálu,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou a chemickými/mechanickými vplyvmi prostredia. 

5 Testovanie chyby

Tovar zaslaný k reklamácii bude testovaný iba na chyby, ktoré uviedol kupujúci v oznámení o reklamácii. Ak technici zistia, že príčinou problému nie je reklamovaný výrobok (napríklad mobilný telefón), ale neoprávnená inštalácia softwaru (operačný systém, antivírusový program), ak boli dáta poškodené nekorektným správaním niektorej aplikácie (napr. hry, vírusy) nedodané predávajúcim, alebo ak dáta poškodil kupujúci, alebo tretia osoba, bude reklamácia zamietnutá. Kupujúci sa vystavuje riziku zamietnutia reklamácie v prípade, ak je produkt alebo súčasť produktu/tovaru znečistená.

Predávajúci odporúča pri odovzdávaní zariadenia vykonať zálohu dát, predávajúci nezodpovedá za stratu, poškodenie alebo zneužitie dát, ktoré sú uložené na zariadení.

Ak je na zariadení aktivovaná služba zabezpečenia proti ukradnutie, je kupujúci povinný túto službu deaktivovať pre uplatnením reklamácie (Apple Find my iPhone, a podobne). Kupujúci je taktiež povinný pred uplatnením reklamácie odstrániť všetky heslá či gestá, ktoré zabezpečujú zariadenie. V prípade, ak nie je služba na heslá - gestá deaktivovaná, nemusí byť vykonaná oprava či diagnostika zariadenia.

6 Spôsob vybavenia reklamácie

Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie. O vybavení reklamácie je zákazník informovaný prostredníctvom e-mailom (na e-mailovú adresu uvedenú v reklamačnom oznámení), alebo formou SMS-správy (na telefónne číslo uvedené v reklamačnom oznámení). Zákazník si spôsob oznámia o vybavení reklamácie vyberie sám v reklamačnom oznámení.

6.1 Ak je kupujúcim spotrebiteľom

Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ (kupujúci) právo na bezplatné, riadne a bezodkladné odstránenie chyby, ak to nie je neúmerné. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady (§ 622 ods. 2 Občianskeho zákonníka), alebo kupujúci má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Kupujúci má nárok na výmenu tovaru (vrátenie peňazí) vtedy, ak ide o odstrániteľnú vadu, ale kupujúci nemôže kvôli väčšiemu poštu vád produkt riadne užívať(§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

Ak predávajúci neodstráni vadu do 30 dní od prijatia reklamácie od kupujúceho, kupujúci ma právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa). V prípade zľavy nie je možné neskôr reklamovať tovar pre chybu, za ktorú bola zľava poskytnutá.

Voľbu spôsobu vybavenia reklamácie vykoná kupujúci. Predávajúci na nevhodnosť voľby navrhne vhodný spôsob. Ak kupujúci/spotrebiteľ nezvolí spôsob vybavenia reklamácie predávajúcim poskytnutej primeranej lehote, zvolí spôsob predávajúci.

Ak si spotrebiteľ/kupujúci uplatnil reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy, predávajúci ju môže zamietnuť len na základe odborného posúdenia. Ak predávajúci zamietne reklamáciu po 12 mesiacoch od kúpy, je povinný na doklade o vybavení uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Všetky vynaložené náklady spojené s odborným posúdením znáša predávajúci, ktorý je povinný ich spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej – záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

Predávajúci vydá kupujúcemu spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to emailom bezprostredne od prijatia reklamácie, potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a  dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu chyby veci má spotrebiteľ právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpeniu.

6.2 Ak je kupujúci podnikateľ

Ak je kupujúcim podnikateľ, predávajúci sa zaväzuje o reklamácii rozhodnúť v lehote 40 dní od uplatnenia reklamácie. O tejto skutočnosti bude kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailom (na e-mailovú adresu uvedenú v reklamačnom oznámení), alebo formou SMS-správy (na telefónne číslo uvedené v reklamačnom oznámení). Zákazník si spôsob oznámia o vybavení reklamácie vyberie sám v reklamačnom oznámení.

Ak ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, bude tovar opravený. Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ (kupujúci) právo na bezplatné, riadne a bezodkladné odstránenie chyby, ak to nie je neúmerné. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady (§ 622 ods. 2 Občianskeho zákonníka), alebo kupujúci má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej – záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.  Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

7 Záverečné ustanovenie

7.1 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu tohto Reklamačného poriadku. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v tomto Reklamačnom poriadku je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

7.2 Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy, kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si prečítal a súhlasí s Reklamačným poriadkom.

7.3 TentoReklamačný poriadok sa vzťahuje na každú uzavretú kúpnu zmluvu medzi predávajúcim a kupujúcim.

7.4  Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 08.08.2018. Tento Reklamačný poriadok je k dispozícií v sídle predávajúceho, alebo ako súčasť Všeobecných obchodných podmienok verejne dostupných na www.servisplus.sk

 

 

 

Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & Shopteťák.cz