Obchodné podmienky

 Všeobecné obchodné podmienky predávajúceho, reklamačný poriadok, informácie pre spotrebiteľa.

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú podmienky, práva a povinnosti zmluvných strán, pri kúpnych zmluvách, uzatvorených medzi predávajúcim – SS Partner s.r.o., so sídlom Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava, IČO: 51868806, DIČ: 2120813662 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 13044/B, e-mail: info@servisplus.sk, tel.: +421 903 43 43 42 / ďalej ako „predávajúci“ / a kupujúcim – užívateľom internetovej stránky www.servisplus.sk / ďalej ako „kupujúci“, alebo „zákazník“ alebo „spotrebiteľ“ /, ktorých predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho.

1.2 Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim pri kúpe a predaji tovaru na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho, s čím kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu súhlasí.

1.3 Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy, neupravené týmito obchodnými podmienkami, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení / ďalej ako „Občiansky zákonník“ /, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, t.j. je podnikateľom, riadia sa právne vzťahy, neupravené týmito obchodnými podmienkami, zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník / ďalej ako „Obchodný zákonník“ /, v platnom znení.

Pojmy

Predávajúci – je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá zákazníkovi predáva produkty alebo poskytuje služby. Je ním aj osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti.

Spotrebiteľ – Je fyzická osoba, ktorá využívané nakúpené výrobky a služby pre osobnú potrebu i pre príslušníkov svojej domácnosti. Je ním aj osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej alebo obchodnej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Podnikateľ - je fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Kúpna zmluva– je zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru od predávajúceho na internetovej stránke www.servisplus.sk uzavretú spôsobom podľa článku II. Všeobecných obchodných podmienok.

Spotrebiteľská zmluva – je každá zmluva, bez ohľadu na jej právnu formu, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ.

Zmluva uzavretá na diaľku – je zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa.

Nákupný košík – znamená časť E-shopu, ktorá je automaticky generovaná aktiváciou príslušných funkcií užívateľom v rámci jeho konania v užívateľskom prostredí E-shopu, najmä pridaním alebo odobraním tovaru, resp. služby, alebo zmenou množstva vybraného Tovaru, resp. služby.

Všeobecné obchodné podmienky sú dostupné na internetovej stránke www.servisplus.sk a kupujúci má možnosť oboznámiť sa s ich znením a obsahom.

2. Objednávka tovaru a spôsob uzavretia kúpnej zmluvy

2.1 Zoznam tovaru na internetovej stránke E-shopu www.servisplus.sk je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených produktov. Dostupnosť produktov bude pre kupujúceho potvrdené na základe objednávky kupujúceho.

2.2 Tovar, o ktorý má kupujúci záujem, môže pridať do nákupného košíka, prostredníctvom tlačidla „do košíka“. Po pridaní tovaru do nákupného košíka vyplní kupujúci elektrický objednávkový formulár, ktorý je uvedení na internetovej stránke spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku Všeobecných obchodných podmienkach.

2.3 Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávke. Kupujúci zodpovedá za správnosť ním vyplnených údajov. Ak kupujúci vyplnil v objednávkovom formulári informácie správne a kupujúci si praje tovar objednať, klikne a príslušné tlačidlo „Odoslať objednávku s povinnosťou platby“, ktorým dokončí a odošle objednávku. Kupujúci si môže pred odoslaním a záväzným potvrdením objednávky, objednávku skontrolovať. Potvrdením objednávky kupujúcim, dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, čím sa objednávka stáva záväzná.

2.4 Po odoslaní objednávky kupujúcim, je kupujúcemu doručený informačný e-mail na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke s označením „Objednávka + číslo objednávky“. Doručený e-mail informuje kupujúceho o úspešnom zaradení objednávky na spracovanie predávajúcim a obsahuje tieto informácie: kód objednávky, dátum objednávky, druh a počet objednaného tovaru, kúpna cena tovaru, náklady na dodanie tovaru, celková kúpna cena bez DPH, identifikácia kupujúceho (fakturačné údaje), doručovacie údaje, identifikácia predávajúceho.

2.5 Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s obsahom Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho, ktorých neoddeliteľnou súčasťou tvorí Reklamačný poriadok predávajúceho.

3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1 Predávajúci je povinný:

 • dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim, kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne, zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
 • zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy Slovenskej republiky,
 • odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky (napríklad návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, a i.),
 • vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe tovaru, v ktorom musia byť uvedené nasledovné informácie: obchodné meno a sídlo predávajúceho, dátum predaja, názov a množstvo výrobku, cena jednotlivého výrobku a celková cena (ktorú spotrebiteľ zaplatí), miesto, čas a dátum dodávky tovaru.

3.2 Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3.3 Predávajú má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito Obchodnými podmienkami alebo v cene. O stornovaní bude kupujúci riadne informovaní telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené na ním určený účet.

3.4 Predávajúci si vyhradzuje právo overiť totožnosť kupujúceho alebo osoby poverenej k odberu tovaru pri osobnom odbere tovaru na svojich predajniach a to v prípadoch, kedy je dodávka tovaru kupujúcim platené vopred kartou, prostredníctvom bankového prevodu alebo prostredníctvom faktúry so splatnosťou.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1 Kupujúci je povinný:

 • prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
 • zaplatiť predávajúcemu celú dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote/lehotách splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
 • potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby

4.2 Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom potvrdení (akceptovaní objednávky).

5. Dodacie podmienky

5.1 Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho (www.servisplus.sk).

5.2 Tovar predávajúci zaisťuje alebo sprostredkúva na adresu uvedenú v objednávkovom formulári prostredníctvom:

 • dodania tovaru dobierkou poštovým podnikom,
 • dodanie tovaru kuriérskou službou
 • osobným odberom (Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava, v nákupnom centre Shopping Palace Zlaté Piesky) 

5.3 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar na základe záväznej objednávky kupujúceho. Dodanie tovaru uvedeného na internetovom obchode označenom ako tovar „skladom“ bude odoslaní predávajúcim do 24 hodín (dvadsiatich štyroch hodín) a to sa vzťahuje na objednávky objednané do 12:00hod daného dňa. Dodanie tovaru uvedeného na internetovom obchodne označenom ako tovar „na objednávku“, bude odoslaní predávajúcim do 14 pracovných dní (štrnástich dní).

5.4 Predávajúci dodá objednávku kupujúcemu najneskôr do 30 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Ak tovar nie je dostupný, informuje predávajúci o tejto skutočnosti kupujúceho bezodkladne a stanoví náhradnú lehotu na dodanie.

5.5 Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodania tovaru, ak omeškanie zapríčinené zo strany kuriérskej služby.

5.6 Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar na mieste, ktoré je uvedené v objednávkovom formulári.

5.7 Pri prijímaní tovaru objednávateľ podpíše kópiu dodacieho listu a všetky príslušné dokumenty spojené s objednávkou.

5.8 V prípade akýchkoľvek informácií týkajúcich sa procesu dodania tovaru, môže kupujúci informácie získať prostredníctvom e-mailovej adresy: info@servisplus.sk. V požiadavke je vždy potrebné uviesť číslo objednávky.

6. Kúpna cena, poštovné, balné a platobné podmienky

6.1 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru v kúpnej zmluve a/alebo podľa príslušného cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy, vrátane nákladov na doručenie tovaru.

6.3 Ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom  za deň platby sa považuje deň, kedy bola kúpna cena pripísaná na bankový účet predávajúceho.

6.4 Uvedené ceny za poštovné a balné sú upravené v Čl. 5. Všeobecných obchodných podmienok.

6.5 Cena tovaru v internetovom obchode nezahŕňajú daň z pridanej hodnoty ( DPH), prípadne vrátane všetkých ďalších poplatkov, ktoré musí predávajúci pri získavaní tovaru zaplatiť, to sa netýka poplatkov za doručenie objednaného tovaru.

6.6 Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu prejavuje súhlas s kúpnou cenou, ktorá je uvedené v internetovom e-shope.

6.7 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6.8 Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho. Kupujúci, ktorý nespĺňa definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon"), nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

Objednaný tovar môže byť uhradený kupujúcim prostredníctvom:

 • Formou hotovostnej platby – kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu na ktorej sa dohodli v kúpnej zmluve v hotovosti.
 • Bezhotovostným prevodom – kupujúci uhradí predávajúcemu kúpnu cenu na ktorej sa dohodli v kúpnej zmluve a to platobnou kartou alebo na účet predávajúceho.  
 • Bezhotovostne prostredníctvom platobnej brány SHOPTET PAY

7. Zodpovednosť za vady, škody a záruku

7.1 Predávajúci je povinný a zodpovedný dodať tovar v dohodnutom množstve, v dohodnutej cene a v dohodnutom vyhotovení, riadne zabalený a vybavený na prepravu, bez akýchkoľvek porúch, vrátane právnych vád.

7.2 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim ((§ 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a za vady, ktoré sa vyskytujú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (§ 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Pri použitých veciach nezodpovedá predávajúci za vady, ktoré vznikli ich použitím alebo opotrebovaním. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola objednaná nižšia cena.

7.3 Záručná doba je 24 mesiacov (§ 620 Občianskeho zákonníka). Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

7.4 Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.

7.5 V prípade, ak je kupujúcim podnikateľ, platia nasledujúce záručné doby:

 • Bežný tovar nachádzajúci sa v ponuke predávajúceho – 12 mesiacov
 • Batérie – 6 mesiacov
 • Tovar označený ako „náhradné diely“, vrátane tovaru označeného ako „originál“– 3 mesiace

7.6 Za záručný list sa považuje doklad o kúpe – faktúra, ktorá slúži zároveň aj ako dodací list. Záručný list musí obsahovať označenie predávajúceho (meno a priezvisko, obchodné meno, jeho sídlo alebo miesto podnikania), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžka záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky.

7.7 Porušením, poškodením ochrannej pečate, informatívnej nálepky, sériového čísla, náhradného dielu alebo iných dielov ich nalepením na rám alebo stredový kryt, či iným znehodnotením tovaru sa kupujúci vystavuje riziku zamietnutia reklamácie. Pečate, nálepky a sériové čísla sú neoddeliteľnou súčasťou produktu a nijakým spôsobom neovplyvňujú právo zákazníka tovaru používať ho v plnom rozsahu, k tomu je tovar/produkt určený.

7.8 Záruka sa nevzťahuje na poškodenie na produktu/tovaru, ktoré vznikli:

 • neodbornou inštaláciou, nekvalifikovaného zásahu, zaobchádzaním, obsluhou alebo o neprimeranú starostlivosť o tovar,
 • elektrickým prepätím (spálené súčiastky/plošné spoje),
 • mechanickým poškodením tovaru,
 • ak je tovar poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore so všeobecnými zásadami,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré sú určené priamo predajcom alebo výrobcom - neprimerané podmienky, podmienky ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou a mechanickými vplyvmi prostredia,
 • tovar, ktorý bol upravovaný kupujúcim/zákazníkom – používateľom (napríklad ohýbanie),
 • použitím nesprávneho alebo chybného programového vybavenia, a použitím nesprávneho alebo neoriginálneho spotrebného materiálu,
 • ak bol tovar poškodený počítačovým vírusom alebo podobným poškodeným,
 • pri chybne vykonanom upgrade firmware, BIOSu,
 • ak bol tovar/produkt poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou a podobne,
 • ak sa chyba tovaru prejavuje použitím neautorizovaného softwaru a spotrebného materiálu, u ktorého nie je zákazník schopný doložiť legálny spôsob nadobudnutia,

7.9 Kupujúci si môže uplatniť práva u predávajúceho na základe podmienok a spôsobom, ktorý je uvedený v Reklamačnom poriadku na webovej stránke www.servisplus.sk

8. Ochrana osobných údajov

V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) /ďalej ako „GDPR“/ a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti SS Partner s.r.o. s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), nájde kupujúci všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov na stránke www.servisplus.sk.

9. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

9.1 Kupujúci/spotrebiteľ má v rámci zákon č. 102/2016 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služieb a základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, resp. kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

9.2 Kupujúci má právo aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní (štrnástich) odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať, resp. kupujúci nesmie používať tovar a následne ho vrátiť predávajúcemu. Kupujúci si môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy.

9.3 Ak kupujúci odstúpi od zmluvy je povinný vrátiť tovar v pôvodnom obale, nepoškodený, kompletný tovar bez zjavných známok používania s kompletným príslušenstvom a dokladom o kúpe do 14 dní (štrnástich) od odstúpenia od zmluvy s predávajúcim. Tovar je kupujúci povinný vrátiť osobne alebo prostredníctvom pošty na adresu: Cesta na Senec 15824/2A,  821 04 Bratislava.

9.4 Kupujúci si svoje právo na odstúpenie od zmluvy uplatňuje písomne prostredníctvom príslušného formuláru, ktorý sa nachádza na spodnej časti internetovej stránky www.servisplus.sk. Kupujúci ma právo doručiť odstúpenie od zmluvy elektronickou poštou na adresu: info@servisplus.sk,alebo doručiť na adresu spoločnosti:
            Servis Plus
            Cesta na Senec 15824/2A, 
            821 04 Bratislava

9.5 Ak odstúpenie od zmluvy je platné predávajúci vráti prevádzkovateľ kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude zrealizovaná rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri uhradení platby predávajúcemu.

9.6 Ak vrátený tovar od kupujúceho nie je kompletný, bez súvisiacej dokumentácie a poškodený resp. v stave, z ktorého je zrejmé nedodržanie primeranej starostlivosti zo strany zákazníka, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar/produkt.

9.7 Vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobne poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru znáša výlučne kupujúci.

9.8 V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorí je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru. Kupujúci je povinný v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

10. Záverečné ustanovenia

10.1 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

10.2 Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy, kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si prečítal a súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami.

10.3 Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na každú uzavretú kúpnu zmluvu medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu na internetovej stránke www.servisplus.sk

10.4 Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 08.08.2018.

 

Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & Shopteťák.cz